نژادهای مختلفی از گوسفند در اسکاتلند در ایده‌ای نو باهم به رقابت پرداختند.

به گزارش افکارنیوز، اسکاتلندیها در ایدهای نو با برگزاری مسابقه بین نژادهای مختلف از گوسفندان در موفات جذابیت ویژهای را بوجود آوردند.

کد خبر: 259304