به گزارشافکارنیوز،با رای گیری اعضای شورای شهر هادی ساعی و الهه راستگو منشیهای هیئت رئیسه شورای شهر شدند.