به گزارشافکارنیوز،مجید ابهری اظهار داشت: متأسفانه خلأ قانونی در زمینه خرید و فروش و نگهداری سلاح سرد باعثشده که اینگونه وسایل به آسانی در کوچه و خیابان و در مقابل چشمان کودکان به فروش برسد.

وی افزود: از سوی دیگر پایین آمدن آستانه تحمل و کمرنگ بودن آموزش مهارت‌های زندگی مانند مدیریت هیجان‌های رفتاری باعثشده به کارگیری این سلاح افزایش یابد.

این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه ۴۵ درصد از قتل‌ها با سلاح سرد اتفاق می‌افتد گفت: با توجه به گسترش و افزایش خشونت ناشی از فیلمهای ماهواره‌ای و از آنجا که ۹۰ درصد از بازیهای رایانه‌ای کودکان دارای صحنه‌های خشونت‌بار است متأسفانه شاهد استفاده از چاقو و قمه هستیم.

ابهری تصریح کرد: ممنوعیت خرید و فروش سلاح سرد باعثزیرزمینی شدن آن می‌شود به همین جهت باید در زمینه کاهش خشونت رفتاری در جامعه و اقدامات پیشگیرانه قدمهای اساسی برداشته شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون ممنوعیت حمل و نگهداری این گونه اقلام هر چه زودتر باید به نتیجه برسد و مورد استفاده قرار گیرد.