به گزارشافکارنیوز،یکی از افراد با اسلحه وارد اتاق جلسه مدیر عامل اتوبوسرانی شده و وی را که به همراه چند تن از مدیرانش بوده، گروگان گرفته است.

اخبار تکمیلی ارسال میشود.