به گزارش افکارنیوز، لوازم آرایش فقط برای مصارف زیبایی تولید می شوند و نمی توانند خواص درمانی داشته باشند و نگه نداشتن آن ها در محل مناسب باعثایجاد عارضه های پوستی می شود.

بررسی ها نشان می دهد، لوازم آرایشی را به هیچ وجه نباید در کیف گذاشت و با خود به خارج از منزل برد زیرا آفتاب محیط بیرون با مواد شیمیایی لوازم آرایشی ترکیب می شود و از مدت زمان تاریخ مصرف آن ها را کاهش می دهد.

لوازم آرايشي را بايد در جايي مثل دماي خانه نگهداري كرد و در تابستان مي توان آن ها را در يخچال براي افزايش مدت ماندگاريشان نگهداري كرد.