حادثه ظهر جمعه و هنگامي رخ داد كه اين مادر و كودك همراه با ديگر اعضاي خانواده در كنار رودخانه نشسته بودند كه ابتدا بچه به درون رودخانه سقوط كرد و بدنبال آن مادرش براي نجات بچه خود را به رودخانه انداخت .
خبرنگار ایرنا استان تهران که شاهد حادثه بود، گفت که شاهدان بسرعت برای نجات هر دو اقدام کردند و نیروهای امدادی که درمنطقه حضور داشتند وارد عمل شدند و ابتدا بچه و لحظاتی بعد مادر را از آب گرفتند.
حضور بموقع نیروهای امدادی و همراه داشتن تجهیزات امدادی باعثآن شد تا بچه که علایم حیاتی او بسرعت در حال کاهش بود با عملیات احیای صورت گرفته، زندگی خود را بازیابد.
مادر و بچه برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند ولی حال عمومی آنها خوب است.
لواسان در شمال شرق تهران واقع شده و منطقه ای تفریحی است.