به گزارشافکارنیوز،علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی معاونان جدید رفاهی و اجتماعی، آموزشی و پژوهشی و انتظامی سازمان نظام پزشکی را مشخص کرد.

دکتر سعید ساعی برای معاونت رفاهی و اجتماعی جایگزین حسن هویدا شد.

دکتر داوود امی در معاونت آموزشی و پژوهشی به جای علی یزدانی نشست و دکتر علی فتاحی برای معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران به جای غلامحسین نیک نژاد معرفی شد.

پیش از این دکتر جهانگیری از طرف رئیس ازمان نظام پزشکی به عنوان معاون برنامه ریزی این سازمان منصوب شده بود.