به گزارشافکارنیوز،عبدالرحمن البیجاوی مدیر دفتر وزارت حج عربستان در مدینه منوره، اظهار داشت: هتل‌ها و ساختمان‌هایی که صاحبانشان، به مقررات و قوانین و شروط مد نظر وزارت حج عربستان در خصوص خدماتی که به حجاج هنگام اقامت آنها در مدینه منوره ارائه می‌کنند، پایبند نبودند، بسته شده‌اند.

محمد عبدالرحمن البیجاوی اعلام کرد: ۱۷ تیم میدانی متشکل از مؤسسه ادلاء و وزارت حج عربستان بازدیدهای دوره‌ای از تمام هتل‌ها و ساختمان‌های مسکونی را در سه نوبت به شکل روزانه آغاز کرده‌اند تا از سطح کیفی خدمات به حجاج و میزان پایبندی آنها به مقررات و قوانین اسکان حجاج اطمینان حاصل و همچنین تمام تخلفات را ثبت کرده و گزارش خاصی در این زمینه آماده کنند.

این مقام وزارت حج عربستان افزود: ضمانت نامه بانکی مساکن حجاج برای مقابله با تمام تخلفاتی به کار می‌رود که مستلزم رفع فوری است.

وی گفت: وزارت حج عربستان اختیارات کاملی دارد تا مجوزهای اسکان حجاج را از متخلفان پس گرفته و این اماکن را بسته و متخلفان را با مجازات روبرو کند.