به گزارشافکارنیوز،سید حسین هاشمی استاندار تهران جعفر نادری را به سمت مشاور وسرپرست حوزه استانداری منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

باتوجه به سوابق ،تجربیات و همچنین شناختی که از تعهد و آگاهی شمادر امور اجرایی دارم ،به موجب این حکم جنابعالی را به سمت مشاور و سرپرست حوزه استاندار منصوب میکنم.