به گزارشافکارنیوز،فرزند سالم و صالح یکی از نعمت‌های الهی به بندگان است که بدین ترتیب نعمت و فضل الهی بر بندگان تمام می‌شود. با این همه بسیاری از مردم قدر این نعمت و فضل بزرگ الهی را نمی‌دانند و همان گونه که در زندگی شخصی نسبت به نعمت‌های الهی راه ناسپاسی را در پیش می‌گیرند، همچنین نسبت به فضل فرزند این گونه عمل می‌کنند و کفران نعمت می‌کنند.


امام علی(ع) درباره این که چگونه فرزندی از خدا طلب کنیم، فرمودند: " من از پروردگار خود نه فرزندانی زیبا رو خواستم و نه فرزندی خوش قد و قامت، بلکه از پروردگارم فرزندانی خواستم که فرمانبردار خدا باشند و از او بترسند، تا وقتی به او نگاه کنم و ببینم از خداوند فرمان می‏‌برد، چشمم روشن شود۱ ".


رسول خدا(ص) نیز در احادیثی درباره ارزش و قیمت فرزند صالح می‌فرمایند: " فرزند صالح، گُلی خوشبو از گل‏‌های‏ خوشبوی بهشت است۲ ".


آن حضرت همچنین فرمودند: " فرزند شایسته، دسته گلی خوشبوست از جانب خداوند که میان بندگانش قسمت می‏‌کند۳ ".


منابع روایات:

۱ - بحار الأنوار: ۱۰۴ / ۹۸ / ۶۶ منتخب میزان الحکمة: ۶۱۲

۲ - الکافی: ۶ / ۳ / ۱۰ منتخب میزان الحکمة: ۶۱۲

۳- الکافی: ۶ / ۲ / ۱ منتخب میزان الحکمة: ۶۱