به گزارشافکارنیوز،سید حسین هاشمی درباره سرانه فضای ورزشی استان تهران اظهار داشت: متاسفانه سرانه فضای ورزشی در استان تهران ۵۰ سانتیمتر و در شهر تهران ۴۳ سانتیمتر است که فاصله زیادی تا رسیدن به میزان استاندارد دارد.

هاشمی افزود: سرانه فضای ورزشی برای هر نفر به طور استاندار باید بیش از یک متر باشد که متاسفانه این میزان سرانه در استان تهران بسیار کمتر از نیاز مردم است.

وی تأکید کرد: استان تهران به شدت از نظر ورزشی محروم است و برای توسعه ورزش در این استان باید فکری به حال آن کرد.

استاندار تهران گفت: اکثر استان‌های کشور از لحاظ سرانه فضای ورزشی غنی هستند و این سرانه به بیش از یک متر نیز می‌رسد.

وی یادآور شد: در حال حاضر بسیاری از فضاهای ورزشی تهران در اختیار فدراسیون‌ها و تیم‌های ملی بوده و تهرانی‌ها نمی‌توانند از آنها استفاده کنند.

هاشمی گفت: متاسفانه مجموعههای ورزشی مستقر در شهر تهران نظیر شهید شیرودی و شهید کشوری در اختیار سازمان تجهیز و نوساری اماکن ورزشی قرار دارند و مردم تهران نمیتوانند ازاین مجموعهها استفاده کنند.