به گزارشافکارنیوز،در نخستین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، پرویز سروری، رئیس، عباس جدیدی، نایب رئیس و محسن پیرهادی منشی و سخنگوی این کمیسیون شدند.