گفته مي شود شهرداران مناطق 17 و 18 شهرداري تهران طلب نانواها از مردم را پرداخت كرده اند.
شنیده شده است در پی گلایه نانواهای این مناطق از مردم به خاطر خرید نان نسیه و نپرداختن پول آن شهرداری پول این نانواها را پرداخت کرده است تا نانواها بازهم به کسانی که توان خرید نان هم به صورت نقدی ندارند دوباره نسیه بدهند.
شهرداری از نانواها خواسته است به مردم به دلیل نپرداختن بدهی برای خرید نان فشار نیاورد.
جالب آن كه مبلغ بدهي مردم مستضعف به نانوايي ها در اين مناطق 21 ميليون تومان بوده است.