به گزارش افکارنیوز، شما همان طور که بعد از ازدواج یک خانه مستقل دارید، باید مرزهای مستقل و چارچوبهای مشخص هم داشته باشید و درست مثل یک مرزبان، از حریم خانواده‌تان دفاع کنید. به قول معروف، حرمت امامزاده را متولی‌اش نگه می‌دارد و حرمت خانواده شما را شما.

اگر فکر می کنید دیگران در زندگیتان دخالت می کنند، اگر همسرتان از این شکایت دارد که چرا اسرار خانه تان را جایی بازگو کرده اید و اگر فکر میکنید دیگران گاهی از درددلهای شما سوءاستفاده میکنند، وقتش رسیده در مرزبندیهای خود تجدیدنظر کنید. شما با اینکه هنوز فرزند پدر و مادرتان هستید اما نمی توانید سیر تا پیاز زندگیتان را برای آنها تعریف کنید. نمیتوانید به اسم درددل هم که شده، مشکلات زندگی، ایرادهای همسرتان و ناکامیهایتان را به دوست و خواهر و فامیل بگویید. دخالت دیگران در زندگی شما درست به دلیل همین مرزهای متزلزل است. شل شدن مرزهای خانوادگی یک تاثیر دیگر هم دارد و آن این که شما پای صحبت دیگران می نشینید، از تجربه های آنها می شنوید و زندگی تان را با زندگی آنها مقایسه میکنید و سرخورده میشوید. شما بدون آنکه بدانید فردی را به زندگی خود راه دادهاید تا با تعاریف مبالغهآمیز درباره زندگیش شما را به مقایسه واداشته و از زندگی دلسردتان کند.