به گزارش افکارنیوز، در فیلم زیر شتاب تندر ۹۰ و سمند ۹ - EF۷ را با هم مقایسه می شوند.

لینک فیلم