به گزارشافکارنیوز،دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی گفت: " شیر " از نظر بهداشتی یک نیاز مبرم برای جامعه و بویژه سنین در حال رشد است.

وی در این باره افزود: به دلیل اهمیت مصرف شیر بویژه برای سنین در حال رشد، گزارشی را به ریاست جمهور ارایه دادیم تا بتوانیم توزیع شیر مدارس را حداقل تا مقطع راهنمایی داشته باشیم.

وزیر بهداشت گفت: " شیرمدارس " سال‌هاست مغفول مانده و مورد توجه قرار نگرفته و به دلیل اهمیت بهداشتی آن، لازم است دوباره برقرار شود.

وی به اظهارات اخیر رییس جمهور در ارایه گزارش عملکرد صد روزه دولت اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام آقای رییس جمهور گویا بنا بر آن است که شیر مدارس از سر گرفته شود؛ این امر باعثمسرت ما در بخش بهداشت است.

قاضیزاده هاشمی در پاسخ به سوال درباره سرانه مصرف شیر در ایران به دنبال افزایش قیمتهایی که در فرآوردههای لبنی صورت گرفته، گفت: سرانه مصرف شیر در ایران بسیار پایینتر از کشورهای دیگر و حتی کشورهای همجوار است. برنامهها برای کاهش قیمت شیر و به دنبال آن افزایش مصرف را باید از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت جویا شد.