کم شدن نیمی از تلفات با اجرای طرح کاهش سوانح رانندگی/ کارتون: سعید صادقی