به گزارش افکارنیوز، احمد مسجدجامعی به سفری که به آفریقای جنوبی داشته، اشاره کرد.

وی گفت: در جریان این سفر از نزدیک با جزئیات مبارزات انقلابی نلسون ماندلا آشنا شدهام و میدانم که مبارزات وی در جریان ظلمستیزی به مبارزات انقلاب ایران بسیار نزدیک است. به همین دلیل باید یاد وی زنده نگه داشته شود.