به گزارشافکارنیوز،دکتر محمود فاضل با بیان این که باید یک درک مشترک مبنی بر اینکه سازمان‌های بیمه‌گر و مراکز طرف قرارداد با یکدیگر همکار هستند و نه رقیب ایجاد شود، اظهار کرد: در شورای عالی بیمه سلامت ایرانیان که وزیر بهداشت و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و چند ارگان دیگر در آن عضویت دارند و واقعی کردن تعرفه‌های درمانی را در دستور کار خود قرار داده و به سمت آن حرکت می‌کنند.

وی افزود: اگر تعرفه‌ها واقعی نشوند، عواقب و پیامدهای فسادآوری به دنبال خواهد داشت و مراکز طرف قرارداد خود را به این سمت سوق خواهد داد که حقوق‌شان را به شیوه‌های دیگری غیر از راه قانون مطالبه کنند.

نایب رییس شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه سلامت باید در تمام رفتارها و اقدامات ما قابل مشاهده و طنین انداز باشد، اظهار کرد: قطعا تعرفه‌های حق فنی داروخانه‌داران نیز در همین ردیف قرار می‌گیرد. زیرا داروسازی آخرین حلقه درمان محسوب و تمام خدمات بیماران در بخش‌های کلینیک و پاراکلینک به این حوزه منتهی می‌شود.

فاضل تصریح کرد: سلامت تنها حوزهای است که تمام ساختارهای یک جامعه بر مبنای آن بنا میشود و به نظر میرسد هرگونه کاستی در این حوزه به سایر حوزهها تسری پیدا کند.