به گزارشافکارنیوز،در لایحه بودجه سال ۹۳ آمده است: به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود پس از تغییر کاربری نسبت به فروش زندانهای قدیمی و اموال غیرمنقول مازاد خود و یا واگذاری به پیمانکاران دولتی و غیردولتی و شهرداریها به قیمت کارشناسی جهت اجراء و تکمیل طرحهای مصوب نیمه تمام، تعمیر و تجهیز زندانها، مراکز وابسته تجمیع و یا خرید زمین و جابه جایی زندانها از داخل شهرها اقدام کند.

همچنين درآمدهای حاصل از فروش و یا واگذاری دارایی های مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ( ۹) این قانون برای - کشور موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۲۱۴ جدول شماره( ۵) این قانون واریز می شود. معادل مبالغ واریزی از محل اعتبارات ردیف ۶ امور یاد شده در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می گیرد.