به گزارشافکارنیوز،براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، از مجموع جراحی‌ها، ۳۷ هزار و ۲۲۸ مورد جراحی بزرگ، ۷۵ هزار و ۹۸۴ مورد جراحی متوسط و ۱۳۲ هزار و ۴۰۸ مورد جراحی کوچک انجام شده است.

همچنین در مدت یادشده، ۴۰۹ هزار و ۱۸۹ بیمار در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور بستری شدند که ۳۲۴ هزار و ۱۴۸ نفر معادل تقریباً ۸۰ درصد از آنها بیمه تأمین‌اجتماعی بودند.

بر این اساس، از دیگر بستری شدگان در مراکز درمانی تأمیناجتماعی سراسر کشور، ۵۶ هزار و ۷۷ نفر بیمه خدمات درمانی، ۶ هزار و ۴۶۰ نفر بیمه نیروهای مسلح، ۸۰۰ نفر بیمه کمیته امداد، ۹ هزار و ۱۵۳ نفر سایر بیمهها و ۱۲ هزار و ۵۵۱ نفر فاقد بیمه درمانی از خدمات این مراکز بهرهمند شدند.