به گزارشافکارنیوز،سید مازیار حسینی اظهار داشت: پل اصلی بزرگراه طبقاتی صدر از معدود پل‌هایی است که وزن دوران ساخت آن از وزن دوران بهره‌برداری آن بیش‌تر بوده است؛ یعنی بار قطعات پل از بار یک خودروی سبک یا سنگینی که از روی پل عبور می‌کرد، بیش‌تر بود. بنابراین پل از جهت ایمنی فاقد هرگونه مشکل است و این شوخی‌ها درباره پل صدر موضوعیت ندارد.

معاون شهرداری تهران درباره شبهات ایجاد شده درباره علت ممنوعیت عبور خودروهای سنگین از پل طبقاتی صدر اظهار داشت: تردد خودروهای سنگین نظیر کامیون‌های مملو از آسفالت یا دستگاه‌های غلتک از روی بزرگراه طبقاتی صدر در طول مدت اجرای این پروژه بدون هیچ مشکلی صورت می‌گرفت، بنابراین اگر اکنون ممنوعیتی برای تردد خودروهای سنگین و حتی موتورسیکلت‌ها روی پل پیش‌بینی شده به دلیل طراحی یکپارچه پل و تونل نیایش است.

حسینی ادامه داد: خودروهای عبوری از پل طبقاتی صدر ناگزیر به عبور از تونل نیایش هستند، بنابراین با توجه به ممنوعیت عبور خودروهای سنگین و موتورسیکلتها از داخل تونل، طبعاً برای عبور این دسته از خودروها از روی پل نیز ممنوعیت پیشبینی شده است.