به گزارش افکارنیوز، خروسی در استان هنان در مرکز چین دیده شده که با همه آنهایی که ما دیده ایم تفاوت دارد. این خروس که اکنون به یک ستاره مشهور تبدیل شده است و باعثشهرت روستای خود شده است.پرهای این پرنده، بر خلاف بقیه هم - نوعانش، فرفری است!

این خروس، در کنار بقیه مرغ و خروس های این خانواده زندگی می کند.