به گزارشافکارنیوز،شهیندخت مولاوردی با اعلام این خبر اظهار کرد: در حال حاضر در حال انجام مطالعات لازم و کارهای کارشناسی به منظور انتخاب موضوعات و اعضای کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی هستیم.

وی با بیان اینکه تلاش میکنیم از تمام ظرفیتهای حوزه زنان در کارگروهها و کمیتههای تخصصی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری استفاده کنیم، تاکید کرد: در این کمیتهها و کارگروهها از حضور فعال صاحبنظران، دانشگاهیان، حوزویان و نهادهای مدنی حوزه زنان استفاده می کنیم و امیدواریم با بهرهگیری از دیدگاههای آنان بتوانیم به گونهای جامع و صحیح، مشکلات زنان را شناسایی و در جهت فراهم کردن زمینههای رفع آنها تلاش کنیم.