به گزارشافکارنیوز،حجةالاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در خصوص این‌که مقرر بود تا بخشی از تولید محتوای کتب درسی به استان‌ها واگذار شود اما هم‌اکنون این کار با وقفه در حال انجام است، اظهار داشت: ‌ یکی از دلالت‌های برنامه درسی ملی کاهش تمرکز در برنامه‌ریزی و تولید محتواست.

وی افزود: در کشور بوم‌های مختلفی را داریم و به لحاظ سرزمینی شرایطمان متفاوت بوده بنابراین نیازهای بومی نیز متنوع است بر اثر این شرایط برنامه‌ریزی واحد در برخی موارد مشکل است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به این‌که برای تولید محتوا توسط استان‌ها کار را طی دو مرحله آغاز کردیم به گونه‌ای که بخشی از کتاب‌های درسی را واگذار کردیم که مدرسه و معلم تولید محتوا را انجام می‌دهد، گفت: به عنوان مثال در کتاب فارسی درس‌های آزادی وجود دارد که صفحات آن سفید است و معلمان با توجه به نیازهای اجتماعی و فرهنگی محل زندگی به تولید محتوا می‌پردازند.

محمدیان ادامه داد: بخش دوم این کار تولید محتوای مستقل توسط استانهاست که تحت عنوان سیاست چند تألیفی دنبال میشود؛ هم اکنون در حوزه فنی و حرفهای شاهد تولید کتابهای چند تألیفی هستیم به ویژه در بخش کار و دانش که بر اساس نیازهای منطقهای تولید محتوا صورت میگیرد و کتابها با تائید سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی تدریس خواهد شد.