به گزارشافکارنیوز،این مدیر وزارت ارشاد در دولت دهم و پسرش اواخر سال گذشته با شکایت زنی به دادگاه احضار شده که پس از تکمیل تحقیقات با قرار وثیقه آزاد شدند.

این در حالی است که متهم نیز علیه این زن شکایتی را در خصوص سوءاستفاده های مالی مطرح کرده است.

مدیر سابق وزارت ارشاد و پسرش در تمام جلسات بازجویی و دادگاه منکر اتهامات این زن شده بودند.

صبح امروز جلسه دادگاه با حضور متهمان و شاکی و به ریاست قاضی عبداللهی در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. جلسه دادگاه با توجه به نوع اتهامات به صورت غیرعلنی برگزار شد.