به گزارشافکارنیوز،فاطمه آلیا با اشاره به کاهش بودجه بیمه زنان خانه‌دار در سال آینده گفت: وزیر رفاه در آخرین گزارشی که از اجرای بیمه زنان خانه‌دار به نمایندگان ارائه داده است مبنی بر این بود که تا پایان سال تعهدات داده شده عملی خواهد شد.

وی افزود: متأسفانه گزارش‌های ارائه شده گزارش‌های کاملی نبوده است و برای ارائه گزارش جامع از نحوه اجرایی شدن بیمه زنان خانه‌دار و عملی نشدن تعهدات دولت و همچنین نحوه اجرایی شدن آن در سال آینده سؤال نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

طبق تعهدات دولت قرار بود تا پایان سال جاری ۲۰۰ هزار زن خانه‌دار تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرند که در آخرین گزار‌های ارائه شده از سوی وزیر رفاه گفته شده بود تا کنون ۳۰ درصد از این تعهدات عملی شده است اما هنوز گزارش جامع و موثقی به نمایندگان ارائه نشده است و همین موضوع باعثشده است تا نمایندگان سؤال از وزیر رفاه را در دستور کار قرار دهند.

بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانیبیمه زنان خانه‌دارکه برای سال جاری تخصیص داده شده بود با ۸۵ درصد کاهش در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده به ۱۵ میلیارد تومان رسیده است و این در حالی است کهمعاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده وعده داد که ۵۰۰ هزار زن خانهدار در سال آینده تحت پوشش بیمهای قرار گیرند.