به گزارشافکارنیوز،وزیر کشور گفت: انتقال پایتخت در مرحله نخست مطالعه است و نمی‌توان بازه کوتاه‌مدتی را برای اجرای آن تعیین کرد. احتمال انتقال پایتخت در بلندمدت امکان‌پذیر است.

عبدالرضا رحمانی فضلی درباره انتقال پایتخت اظهار داشت:انتقال پایتختقرار است مطالعه شود و در این خصوص گروهی از سوی مجلس و دولت برای بررسی این موضوع در حال اقدام هستند.


وزیر کشوردر پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مراحل اجرایی این طرح از چه زمانی آغاز می‌شود گفت‌: این طرح در مرحله نخست مطالعه است و نمی‌توان بازه کوتاه مدتی را برای اجرای آن تعیین کرد. احتمال انتقال پایتخت در بلند مدت امکان پذیر است.

رحمانی فضلی درباره راهکارهای وزارت کشور برای کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها بیان داشت: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور گزارشهایی را در ابن باره تدوین کرده اند که پس از بررسیهای نهایی تصمیمات جدیدی برای کاهش آلودگی هوا اتخاذ مییابد.