به گزارشافکارنیوز،با توجه به علت غفلت از مهمترین دغدغه رهبر انقلاب در حوزه سلامت درباره نداشتن درد و رنج بیمار بجز درد و رنج بیماری و کاهش پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم که باید براساس قانون توسعه به زیر ۳۰ درصد کاهش می‌یافت، محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی اظهار داشت: به هر حال یکی از اهداف مهم در نظام این است که سلامت نباید برای مردم هزینه داشته باشد و این یکی از مهمترین دیدگاه‌ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است و به هیچ عنوان نظام با این دیدگاه‌ موافق نیست که هزینه‌های درمانی آنقدر گران باشد که برخی از مردم و قشر بسیاری از جامعه نتوانند آن را تامین کنند و این مسئله با اهداف نظام منافات دارد.

رئیس‌زاده تصریح کرد: یکی از علت‌هایی که هنوز دغدغه رهبر انقلاب درباره نداشتن درد و رنج بیماران به دلیل هزینه‌های سنگین درمانی محقق نشده است یک مقدار آن به اعتبارات برمی‌گردد و مسئله دیگر در مورد بیمه‌ها است. در حال حاضر بیمه در حوزه درمان ساختار کاملاً معیوبی است. همین ساختار بیمه‌ای در بخش خصوصی به خوبی نقش ایفا می‌کند و در بحثتجهیزاتی که از خارج از کشور وارد می‌شود به خوبی به وظایف خودش عمل می‌کند ولی همین ساختار بیمه‌ای در بخش دولتی پای آن می‌لنگد و این مسئله اشکال دارد.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور ادامه داد: یعنی یک جایی از این ساختار بیمه معیوب است و اگر ساختار بیمه‌ای کشور اصلاح شود و نظارت نیز درست صورت پذیرد و اختلاف بین بخش خصوصی و دولتی معقول شود و جریان‌های زیاده‌خواهی که در حوزه سلامت وجود دارند و سیری‌ناپذیرند آنها نیز مهار و کنترل شوند می‌توان به عدد ۳۰ درصد پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم رسید.

وی ادامه داد: مسلماً می‌توان به سمت کاهش هزینه‌های درمانی از جیب مردم پیش رفت، ولی اکنون ما از این مسئله در حال فاصله‌گرفتن هستیم و روز به روز هزینه‌های درمانی از جیب مردم بالا می‌رود ولی اگر بتوانیم این مواردی را که ذکر شد رعایت کنیم می‌توانیم به سمت عدد ۳۰ درصدی پرداخت هزینه‌های درمانی پیش رویم.

رایگان شدن درمان در کشور فقط یک شعار بود


رئیس‌زاده درباره اینکه آیا امکان دارد درمان در کشور رایگان شود، عنوان کرد: این مسئله که هزینه‌های درمانی کاملاً رایگان شود یک شعار است که وزیر اسبق بهداشت آن را مطرح کرده بود و شدنی نیست و از نظر کارشناسی نیز باید مورد بحثقرار گیرد.

وی درباره اینکه آیا کشورهایی در دنیا وجود دارند که هزینه‌های درمانی مردمشان را رایگان کرده باشند، تصریح کرد: بله. برخی کشورها مانند سوئد، انگلستان، استرالیا و کانادا کشورهایی هستند که هزینه‌های درمانی بیمارانشان تقریباً رایگان است.

رئیس زاده گفت: به هر حال آن کشورها روابط مالی بین بیمار و پزشک را از بین برده‌اند زیرا افراد حق بیمه پرداخت می‌کنند و جریمه‌های آن نیز سنگین است و توانسته‌اند در بخش‌های دولتی روابط مالی بیمار و پزشک را از بین ببرند و این مسئله را در ساختار بیمه درست کردند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور خاطرنشان کرد: ما نیز اگر بیمه خود را اصلاح کنیم پرداخت هزینههای درمانی از جیب بیماران کاهش مییابد و بیماران ما میتوانند حداقل در بخش دولتی با اصلاح ساختار بیمهای از پرداخت هزینههای درمانی معاف شوند ولی در بخشهای خصوصی رایگان کردن هزینه های درمانی امکانپذیر نیست.