به گزارشافکارنیوز،محمدحسن وساق با بیان این مطلب اظهار داشت: برچیدن پل موقت شمالی به عنوان پیشنیاز عملیات نصب پل اصلی این تقاطع طی روزهای آتی به اتمام می رسد.

وی با بیان اینکه حدود نیمی از تیرهای فلزی پل کندروی تقاطع بزرگراه فتح با رودخانه کن وارد کارگاه پروژه شده است از آغاز عملیات مونتاژ این قطعات خبر داد وافزود: همه اقدامات مربوط به آماده سازی کوله‌های پل کندرو طی هفته‌های گذشته پایان یافته است.

وساق در تشریح روند پیشرفت عملیات تولید و حمل تیرهای فلزی پل اصلی این تقاطع، از تولید ۸۰ درصد از قطعات پل مذکور خبر داد و گفت: فرایند بارگیری و حمل این قطعات به کارگاه پروژه آغاز شده است.

به گفته مجری طرح‌های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران عملیات بتن ریزی ستون‌های کوله پل اصلی این پروژه در حال انجام بوده و با سرعت مناسب ادامه دارد.

وی همچنین گفت: پلهای اصلی تقاطع رودخانه کن با بزرگراه فتح شامل سازههای فلزی با دهانه ۵۲ متری و بدون پایه در بستر رودخانه است. معماری این پلها با وجود استفاده از قطعات و ورقهای فلزی، واجد تمام شاخصهای زیباشناختی پلهای سواره روی شهری خواهد بود.