به گزارشافکارنیوز،سید حسین هاشمی درباره کاهش آلودگی هوا گفت: برای کاهش آلودگی هوا فقط باید به عزم ملی و توجه همگانی همه سازمان‌های ذیربط امیدوار بود.

هاشمی با بیان اینکه معضل آلودگی هوا درکشور به دلایل متعددی بستگی دارد گفت: توجه به تولیدات خودروسازان و رعایت استاندارد‌های لازم درخودرو‌ها بسیار راهگشاست درضمن از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده از اقدامات اساسی برای مقابله با آلودگی هوا خواهد بود.

به گفته استاندار تهران مسئله آلودگی هوا قابل حل است و عزم ملی برای کاهش آن رامی طلبد.
وی افزود: برای کاهش آلودگی هوا اقدامات اولیه و مقطعی از جمله تعطیلی مدارس و اعمال طرح زوج و فرد به عنوان مسکن به کار میرود اما چاره کار نیست.