به گزارشافکارنیوز،بزرگمهر صادقی نیچکوهی گفت: در پی شکایت سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای مینی‌بر گران‌فروشی و توزیع خارج از شبکه هزار و ۵۰۰ تن قیر به نرخ بازار آزاد پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه ۳۱ بدوی تخصصی ارجاع شد.

این مقام قضایی در ادامه عنوان کرد: شعبه بدوی با توجه به مستندات موجود در پرونده شرکت متخلف را به پرداخت جریمه پنج میلیارد و ۴۴۸ میلیون ریال در حق شاکی پرونده و جریمه ۱۰ میلیارد و ۸۹۶ میلیون ریال در حق خزانه دولت محکوم کرد.

وی خاطرنشان کرد: با اعتراض در پرونده جهت رسیدگی مجدد پرونده به شعبه هشتم تجدیدنظر ارجاع و شعبه تجدیدنظر رای صادره از سوی شعبه بدوی را تایید کرد.