به گزارشافکارنیوز،شبکه المانتور در گزارشی ضمن بررسی تغییر رویکرد افکار عمومی ایران نسبت به عرصه مجازی نوشته: فیسبوک در حال گسترش روزافزون در بین دانشجویان و حتی طلاب است و آنها از این شبکه برای نشر افکار و دیدگاههای دینی، اجتماعی و سیاسی خود استفاده میکنند. المانتور در گزارش خود به یادداشت یک دانشآموخته حوزه قم استناد کرده که در صفحه فیسبوکی خود گفته: توسعه اینترنت و پیشرفت گوشیهای همراه همه را با فیسبوک آشنا کرده است، الان فیس بوک یک جامعه است.