به گزارشافکارنیوز،مهندس علی گورانی گفت: وظیفه وزارت بهداشت و سازمانهای مرتبط آموزش به مردم در استفاده از وسایل مولد اشعه است.

وی با اشاره به انواع میدانهای مغناطیسی(EMF) که شامل امواج رادیوفرکانس، مایکروویو، فرکانس کم، مادون قرمز، نور مرئی، ماورای بنفش، X نرم، X سخت، ‌اشعه گاما و برقهای فشار قوی است، افزود: مردم دارای حقوق شهروندی مواجهه با میدانهای الکترومغناطیس هستند که یکی از این موارد حقوق ارتباط با برق فشار قوی(ELF) است.

مسئول بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت گفت: برق فشار قوی به برقی گفته می شود که از ۱۰۰۰ ولت به بالا یا یک کیلو ولت باشد و برقهای فشار قوی در گروههای مختلف مانند برق ۲۰ کیلوولت، ۶۳ کیلوولت، ۲۲۰ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت و ۵۰۰ کیلوولت دسته بندی می شود.

گورانی ادامه داد: فرکانس دکلهای برق فشار قوی به شدت پایین اما عمق نفوذ انرژی دریافتی آنها بسیار بالاست و قرار گرفتن در معرض این فرکانسها آسیب زاست.

مسئول بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت با اشاره به اینکه چارچوب ورود به حریمهای فشار قوی در خطوط برق رسان، دکلها، تجهیزات، تاسیسات و پستهای برق از سوی وزارت نیرو تعریف شده است، گفت: وزارت بهداشت بنابر رسالت سازمانی خود در قالب برنامه بهداشت پرتوها بر عملکرد تمامی کاربران سیستمهای مولد اشعه، نظارت قانونی دارد.

وي حداقل حريم ورود به دكلهاي فشار قوي را ۳ متر بيان كرد و در ادامه گفت: در محيطهاي عمومي شدت ميدان الكتريكي نبايد بيشتر از ۵۰۰۰ ولت تقسيم بر متر باشد و همچنين شدت ميدان مغناطيسي هم نبايد از ۰.۱ ميلي تسلا (MT) بيشتر باشد.