به گزارش افکار به نقل از خبرآنلاین، دانشمندان حسگری ماهوارهای را به این سفرهماهی متصل کردهاند تا لحظهبهلحظه بتوانند آپولو را تعقیب کرده و به عادتهای زندگی او مانند اینکه در چه عمق و شرایط دمایی زندگی میکند، پی ببرند. آنها امیدوارند با گردآوری این اطلاعات بتوانند روند کاهش تعداد سفرهماهیها را متوقف کنند. این، پنجمین آزادسازی موفق سفرهماهی توسط کارشناسان مرکز حفاظت از آبزیان است.