به گزارشافکارنیوز،صبح امروز هفتمین مرحله از طرح برخورد با ارازل و اوباش و اخلال‌گران نظم عمومی در سطح تهران بزرگ به اجرا درآمد و طی آن تعدادی افراد شرور شناسایی و دستگیر شدند.

طرح برخورد با ارازل و اوباش بنا به خواست و مطالبات شهروندان تهرانی در قالب طرح‌های امنیت محله محور از سوی پلیس امنیت عمومی به اجرا درآمد و تعدادی از متهمان با اقتدار و سرعت عمل پلیس شناسایی و یکی پس از دیگری دستگیر شدند.

متهمانی که در این طرح دستگیر شدند سوابقی چون شرارت، عربده کشی مستانه، ایجاد مزاحمت برای شهروندان دارند که پس از دستگیری ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی ارجاء میشوند.