به گزارشافکارنیوز،مهندس محمد هاشمی اظهارداشت: واکسن G۲ در شکل ویال تزریقی و کرم G۲ تولیدی توسط شرکت دارو ایراک و اظهارات مسئولین شرکت مبنی بر انجام فرایند تولید در دانشکده دامپزشکی از اداره نظارت و ارزیابی دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو دریافت نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه تولید این واکسن از نظر سازمان غذا و دارو مجاز نیست، تصریح کرد: تولید فرآورده های دارویی در خط تولید فرآورده های تحقیقاتی و دامپزشکی مطابق ضوابط اداره دارو مجاز نیست.

مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو با اشاره به اقدام این شرکت دارویی برای تولید واکسن G۲ که کاربرد انسانی دارد، افزود: روند تولید این واکسن مورد تایید سازمان غذا و دارو نبوده و آنچه که تولید شده است، جمع آوری و امحا می شود.