به گزارشافکارنیوز،اکنون اولویت های یک تا ۳۰۰ مجاز به نام نویسی در کاروان های مرحله دوم عمره هستند و از فردا اولویت تا ۳۲۰ نیز می توانند با مراجعه به دفاتر زیارتی در کاروان ها نام نویسی کنند.

بر اساس این گزارش، طبق اعلام سازمان حج و زیارت از ۱۲ بهمن ماه اولویت تا ۳۴۰ و از ۱۶ بهمن ماه نیز تا اولویت ۳۶۰ برای نام نویسی در کاروان های مرحله دوم عمره مفرده جاری فراخوان می شوند.

نام نویسی در کاروان های مرحله دوم عمره مفرده جاری از دوم بهمن ماه آغاز شده و به گفته «سعید اوحدی» رییس سازمان حج و زیارت تا کنون ظرفیت ۴۵ درصد کاروان های این مرحله تکمیل شده است.

اعزام های مرحله دوم عمره مفرده جاری از هشتم فروردین تا پنجم تیر سال آینده(۱۳۹۳)

انجام می شود و ۴۰۰ هزار زائر ایرانی در این مرحله به زیارت خانه خدا مشرف می شوند.