بزرگیان در نخستین همایش ملی سیاست های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی افزود: تا پایان برنامه پنجم توسعه ۷۰ درصد خدمات ارائه شده به مردم، الکترونیکی خواهد شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی در ادامه به یک نظرسنجی در زمینه سنجش سلامت اداری در دستگاه های کشور اشاره کرد و گفت: ۳۰۰ هزار نفر در سراسر کشور به مؤلفه هایی در این نظرسنجی پاسخ دادند. بزرگیان افزود: بر اساس این نظرسنجی، میزان رضایتمندی مراجعان به نظام اداری در سال ۸۲ بیش از ۶۹ درصد بود که در سال ۸۸، این میزان به ۷۵ درصد رسید.

وی گفت: میزان اطلاع رسانی دستگاه ها به مراجعان از دیگر مؤلفه های این نظرسنجی بود که از ۷۳ درصد در سال ۸۲ به ۷۵ درصد در سال ۸۸ افزایش یافته بود. بزرگیان توسل به توصیه و سفارش در نظام اداری را از ۲۸ درصد در سال ۸۲ به ۹ درصد در سال ۸۸ خواند

و افزود: بر اساس این نظرسنجی، توسل به پرداخت وجه بیش از تعرفه های مقرر(رشوه) در سال ۸۲،۱۳ و سه دهم درصد اعلام شد که در سال ۸۸ این رقم به شش و شش دهم درصد کاهش یافت. وی به مؤلفه های دیگری از این نظرسنجی اشاره کرد و گفت: با الکترونیکی شدن ارائه خدمات به مردم، بسیاری از معضلات نظام اداری مرتفع می شود.