سرهنگ قاسم شيخي در اين باره گفت: به دنبال تماس فردي با مرکز فوريتهاي پليسي ۱۱۰ اين شهرستان مبني بر غرقشدن کودکي ۸ ساله در يک برکه آب دو متري ماموران انتظامي به محل حادثه رفته و به بررسي موضوع پرداختند.

به گزارش ایسنا،وي افزود: ماموران در بررسيهاي به عمل آمده دريافتند مهدي هشت ساله در حالي که با دوچرخهاش در حال بازي بوده داخل برکه افتاده و غرق شده است که با تلاش ماموران و اهالي، جسد وي از آب بيرون کشيده شد و با هماهنگي مقام قضايي به سردخانه منتقل شد.