به گزارش ايسنا، عباس رجایی درباره دلایل تدوین طرح تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تصریح کرد: برخی عملکردهای سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه نیروی انسانی، آلایندهها در حوزه صنعت و بعضی از مسایل منطقهای در برخی استانها از محورهای اصلی طرح تحقیق و تفحص بود که پیشنهاد دهندگان طرح مذکور درخواست داشتند مجلس پیرامون این موضوعات اعلام نظر کند.
وی ادامه داد: از آنجایی که کمیسیون کشاورزی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی طرح تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست بود در جلسه امروز موضوع مطرح شد و نمایندگان پیشنهاددهنده مباحثی را بیان و در ادامه مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست هم پاسخهایی ارایه کردند و در نهایت طرح تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست مورد رایگیری قرار گرفت اما رای نیاورد.