به گزارشافکارنیوز،علی اصغر فانی اظهار داشت: اولویت استخدام فرزندان فرهنگیان در آموزش و پرورش را پیگیری می‌کنم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سالها معلمان و فرهنگیان خواستار قانونی شدن این مطالبه هستند، افزود: این خواستهای است که معلمان سالهاست به دنبال آن هستند و از آنجا که فرزند یک خانواده فرهنگی با فرهنگ سازمانی حاکم بر آموزش و پرورش آشنا است تحقق این امر به سود آموزش و پرورش است و من این مهم را پیگیری خواهم کرد.