به گزارشافکارنیوز،مجتبی شاکری در جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به انتقادات شهروندان از نام خیابان بهبودی که یکی از نزدیکان خاندان پهلوی است گفت: استعلام های لازم در این زمینه انجام شده، همچنین نام این فرد در خاطرات فردوست آمده است بنابراین باید این خیابان که به نام یکی از افراد خاندان پهلوی و رضا شاه است، تغییر کند.

وی ادامه داد: از این دست نامها در تهران زیاد داریم و کمیسیون نامگذاری باید آنها را شناسایی و تغییر دهد.

شاکری از اعضای شورا خواست هرچه زودتر نامی مناسب برای این خیابان انتخاب و آن را به رای بگذارند.

دبیر کمیته نامگذاری شورای شهر تهران اضافه کرد: برخی از اسامی انتخابی برای خیابانها بر اساس پیشنهادات مردم محله انتخاب می شود و شورا نیز بهتر است دغدغه مومنانه مردم این منطقه را پاسخ دهد.