به گزارش افکارنیوز، در ادامه چیستان هایی برای شما آماده کرده ایم.

۱ - چه پرنده ای است اگرنامش رابرعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود؟

۲ - آن کدام گیاه است که اگرنصفش کنی نیم آن لنگ ونیم دیگرش غصه باشد؟

۳ - آن چیست به قدر یک گلابی است، هم سرخ وسفیدوسبزوآبی است، مه نیست ولی چوماه روشن بی جان بود وستانداوجان. محفوظ همیشه درحبابی ست؟

۴ - سه دکان تودرتواولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش؟

۵ - آن کدام یکی است که دو نمی شود وکدام دوتااست که سه تا نمی شود؟

۶ - آن چیست که دیروز فردا بود؟

۷ - هم نام شهری است هم زیور پا؟

*

*

*

*

*

*

جواب
۱ - غاز
۲ - شلغم نیم آن لنگ است درمعنی
۳ - لامپ
۴ - انار
۵ - خدا دو نمی شود و شب و روز هم سه تا نمی شود
۶ - امروز
۷- خلخال