به گزارشافکارنیوز،مسعود ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران اظهار داشت: تمام مدارس تا تاریخ ۲۸ اسفند دایرند و هیچ یک از مدیران اجازه ندارند که قبل از این تاریخ مدرسه را تعطیل اعلام کنند.

وی افزود: اگر دانشآموزی تصمیم داشته باشد به مسافرت برود خانواده وی میتوانند با مدیر مدرسه صحبت کنند و اگر موافقت شد میتواند از مدرسه مرخصی بگیرد اما در غیر این صورت اگر دانشآموزی به مدرسه نیامد غیبت وی غیرموجه تلقی میشود.