گروه اجتماعی

- محسن پیرهادی در گفتگو باافکارنیوزبا اشاره به سهم ۲.۴ از ۶درصد ارزش افزوده امسال و ۲.۷ از ۸ درصد ارزش افزوده برای سال آینده شهرداری نیزتصریح کرد: مبلغ ارزش افزوده را کلی واگذار می کنند. عددی که شهرداری احصا می کند بر مبنای عددی است که سازمان امور مالیاتی در بودجه خود به سازمان بودجه می دهد. شهرداری تخمین می زند و سازمان امور مالیاتی هم توافق می کند که به عنوان مثال امسال این مقدار را می دهیم. این عدد روشن نیست و البته این عدد قابل احصا است و نشان میدهد قانون اجرا نمی شود.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی برای وصول بدهی کمک می خواهد، به این معنی نیست که قانون اجرا می شود. درست است که ما دوستانه کمک می کنیم ولی قانون وصول مالیات و ارزش افزوده را سازمان امور مالیاتی می داند که باید ساز و کارش را ایجاد کند، و حالا این قصور این سازمان است و به اعتقاد من سازمان امور مالیاتی در منافع شهر تهران کوتاهی کرده است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مالیات در دست افرادی خاص است، اظهار داشت: مردم و تولید کننده ها مالیات را پرداخت کرده اند ولی عده ای به واسطه عدم پیگیری سوءاستفاده می کنند در حالی که این موضوع اهمیت بالایی دارد و وظایف سازمان امور مالیاتی است که پیگیری کند و اگر شهرداری هم بخواهد کمک کند ایرادی ندارد اما این قانون است.

پیرهادی در پایان با اشاره به طلب شهرداری از صدا و سیما نیز گفت: صداوسیما هم از درآمد تبلیغات باید ۱۰ درصد را به شهرداری تهران بدهد.