گروه اجتماعی

- معاون مالی و اداری شهرداری تهران درخصوص رقم بدهی دولت در ارزش افزوده بهافکارنیوزگفت: مجموعه ای که دقیق بخواهد رقم ارزش افزوده را حسابرسی کنیم، وجود ندارد. ولی در واقع این رقم را سازمان مالیاتی در طی سال ها پرداخت کرده است و اعلام می کند که دولت بدهی ندارد. ولی تا کنون حساب کتاب مشترکی نداشتیم که رقم واحدی را به نتیجه برسیم.

حسین پورزرندی دراین باره افزود: براساس پرداخت ها در طول این سالها ارزش افزوده را گرفتیم، در بودجه سالیانه هزار میلیارد و دوهزار میلیارد تومان را وصول کردیم ولی به نحوه حسابرسی که آیا این رقم درست بوده و یا نبوده، دسترسی نداریم.