به گزارش افکارنیوز، هفته نامه عبری زبان «یورشالیم» نوشت: شهرداری قدس اشغالی قصد دارد به بهانه آنکه صدای اذان باعثآزار صهیونیستها می شود، صدای بلندگوها در مساجد را کم کند.
این روزنامه نوشت: پیش بینی می شود این طرح جدید را از ماههای آینده به اجرا در آید و نزدیک به ۲۰۰ مسجد در مناطق مختلف قدس اشغالی را شامل شود.
شهرداری قدس اشغالی در نظر دارد تحقیقات گسترده ای را در تمامی مساجد انجام دهد و مساجدی را که صدای بلندگوهای آن بلند است، در لیست سیاه خود قرار دهد.
این روزنامه به نقل از منابع مسئول شهرداری اشغالی قدس گفت: یکی از افرادی که در پشت پرده ارائه این طرح قرار دارد، آریه کینگ عضو مجلس شهرداری قدس و مسئول پرونده محیط زیست است.