به گزارشافکارنیوز،اسامی خیابان ها، مباحثسیاسی تاریخ و جغرافیای سیاسی شهرها را در هم می آمیزند؛ به طوری که تغییر نام خیابان ها نقش عمده ای در تغییرات انقلابی یک رژیم سیاسی دارند به طوری که تغییر نام های صورت گرفته، بازتابی از تغییر شکل قدرت سیاسی جدید نیز به شمار می رود.

در روزهای ابتدایی هر انقلاب یا حتی آمدن نظام جدید دست مردم به نخستین چیزهایی که می رسد نمادهاست؛ نمادهایی چون مجسمه وسط میدان شهر، عکس روی اسکناس یا نام خیابان ها.

در این میان نام گذاری هایی که صورت می گیرد تا حد زیادی بر روی مردم تأثیر دارند که پس از نام‌گذاری نمی توان به راحتی این اسامی را عوض کرد.

اما بعد از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی، مسئولان شهری تهران متوجه شدند که خیابانی در تهران به نام یکی از نزدیکان خاندان پهلوی به نام " بهبودی " است؛ که شورای شهر بنا به درخواست شهروندان منطقه و به صورت طرح دوفوریتی طرحی را تصویب کردند که به موجب آن نام این خیابان عوض شد.


اما نکته جالب این است که نام " خیابان بهبودی " به " خیابان بهبودی " تغییر کرد! یعنی اینکه نام خیابان بهبودی که از نزدیکان خاندان پهلوی بود را به خیابان " سرلشکر بدایار بهبودی " که یکی از فرماندهان تیپ لشکر ۸۱زرهی کرمانشاه بوده تغییر داده اند.

در واقع مسئولین بدون اینکه حتی تابلو این خیابان را عوض کنند، ‌ نام این خیابان را عوض کردند.

این اقدام از جهاتی می تواند مانع از سردرگمی مردم در یافتن نشانی ها شود؛ اما از جهت دیگر تغییر نام یک خیابان به نام قبلی خودش فقط با اضافه کردن پسوند یک شهید نمی تواند تغییر نام لقب بگیرد.

در واقع این تغییر نام برای کسانی که بهبودی را به عنوان عضوی از دربار می شناسند، ملموس نبوده و شاید بهتر بود از یکی از شهدای شاخص آن محل برای نامگذاری خیابان استفاده می شد.