وي با اشاره به محتواي برنامه درسي ملي، گفت: اين سند نقشه جامع يادگيري است كه براساس آن مشخص ميشود كه دانشآموزان از دوران ابتدايي تا پايان دبيرستان بايد چه مفاهيم و موضوعاتي را با چه اهداف و گسترهاي ياد بگيرند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به آغاز بررسی سند برنامه درسی ملی از حدود دو هفته پیش تاکنون، گفت: انتظار می‌رود که تا پیش از شروع سال تحصیلی در مهر ماه بررسی این سند به اتمام رسیده و نهایی شود.
مهدی نوید ادهم در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آغاز بررسی سند برنامه درسی ملی به عنوان یکی از اسناد تحولی نظام آموزش و پرورش در شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: این سند از حدود دو هفته پیش در دستور کار شورا قرار گرفته است و با فرآیندی که برای بررسی آن طراحی شده است امیدواریم تا پیش از شروع سال تحصیلی جدید در مهرماه بررسی آن به اتمام رسیده و این برنامه نهایی شود.
وی با اشاره به محتوای برنامه درسی ملی، گفت: این سند نقشه جامعه یادگیری است که براساس آن مشخص می‌شود که دانش‌آموزان از دوران ابتدایی تا پایان دبیرستان باید چه مفاهیم و موضوعاتی را با چه اهداف و گستره‌ای یاد بگیرند.
نویدادهم ادامه داد: اصول حاکم بر محتوای آموزشی، فرآیندهای آموزشی، صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان و شیوه‌های ارزشیابی محتوا از دیگر مسائلی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته و بررسی خواهد شد به عنوان مثال در این سند مشخص می‌شود که دانش‌آموزان درس ریاضی را باید به چه میزان یاد بگیرند یا آموزش این درس باید تابع چه اصولی باشد.

* توجه به " آداب و مهارت‌های زندگی " در برنامه‌ درسی ملی

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به بررسی راهنمای برنامه‌های درسی به موازات بررسی برنامه درسی ملی، عنوان کرد: در دوره‌های مختلف تحصیلی بیش از ۹۵۰ عنوان کتاب درسی داریم که برای تدوین آنها باید راهنمای برنامه درسی پایه یا دوره‌های تحصیلی تدوین شود؛ بر این اساس برنامه درسی ملی یک سند مادر است که پس از تصویب و نهایی شدن آن تمام راهنمای برنامه‌های درسی باید خود را با این سند هماهنگ کنند که ممکن است حتی ساعات برخی از دروس کم یا زیاد شود.
نويد ادهم خاطرنشان كرد: آداب و مهارتهاي زندگي در برنامههاي درسي ملي وجود ندارد اما در برنامه درسي ملي پيشبيني شده است كه يكي از حوزههاي يادگيري باشد كه بر اين اساس نسبت به آن توجه جدي خواهد شد.